เกี่ยวกับเรา

กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ทดสอบ 0649-00423-001

 

ทะเบียนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 0117334809156 (แบบ พค.0401)

 

ทะเบียนพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เลขที่ 0117314801711 (แบบ พค.0403)

 

ทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เลขที่ 591525

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร โดยกรมสรรพากร

เลขที่ 3 – 3 8 0 1 – 6 1 3 8 – 5

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number
0117314801711

 

Smith and John คือ ผู้ผลิต, ผู้นำเข้า และบริการผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผมร่วงโดยเฉพาะจากประเทศเยอรมัน ยาวนานกว่า 10 ปี ในประเทศไทย

ผ่านการทดสอบแล้วว่า hypo allergenic

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม 0 8 1 8 2 9 2 7 2 6 , 0 2 8 6 2 1 2 2 1

0